Per què és important una assegurança de vida? Sens dubte, l’assegurança de vida és una de les assegurances més contractades pels espanyols. Ens ofereixen protecció, per la qual cosa no ens ha d’estranyar que siguin moltes les empreses que decideixin contractar-la. I així oferir als seus empleats i famílies una estabilitat futura en cas de mort, invalidesa absoluta i/o malalties greus amb un capital.

 

En què consisteix una assegurança de vida

Una assegurança de vida és una assegurança per la qual la companyia asseguradora es compromet a pagar una quantitat de diners prèviament pactada en cas que l’assegurat mori o es vegi afectat per una invalidesa absoluta o malaltia greu, a canvi del pagament d’una prima.

El capital serà rebut pels beneficiaris de l’assegurança, que poden ser els fills, el cònjuge o altres persones designades. En empreses amb diversos socis, l’assegurança de vida es contracta freqüentment com a eina de gestió davant de la mort d’un soci en una empresa.

En definitiva, per què és important una assegurança de vida? Per garantir la tranquil·litat i l’estabilitat econòmica en les pitjors circumstàncies.

Sens dubte, el funcionament d’una assegurança de vida és força senzill. Això no obstant, les condicions i la prima anual de l’assegurança de vida dependran de diversos factors:

  • L’edat i el capital assegurat han de determinar la quantia de la prima anual que s’ha de pagar per l’assegurança de vida.
  • El preu pot oscil·lar quan hi ha certes circumstàncies especials com la pràctica d’esports de risc o l’exercici d’una professió de risc.
  • El prenedor de l’assegurança —normalment és l’assegurat, si bé és cert que en el cas de les assegurances de vida col·lectives serà l’empresa— pagarà una prima anual a canvi que la companyia d’assegurances pagui el capital assegurat als assegurats i/o beneficiaris de l’assegurat a la pòlissa d’assegurança.
  • Es podran contractar cobertures addicionals, que encareixen el preu, i que oferiran cobertura davant de riscos diferents. Per exemple, per a un transportista pot ser d’interès contractar un capital addicional davant del risc d’un accident de circulació.

 

Importància de les assegurances de vida per a una empresa

Les persones que formen una empresa són l’actiu més valuós que té qualsevol entitat, cosa que respon al perquè de tenir una assegurança de vida. Sens dubte, les persones són el recurs fonamental per poder assolir els objectius empresarials i aconseguir que l’empresa creixi. És per això que moltes empreses ja ofereixen salari emocional als seus treballadors. Utilitzant la contractació de determinades assegurances, com ara l’assegurança de vida, assegurança mèdica o plans d’estalvi com una bona eina per retenir el talent.

A més, cal tenir en compte que, de vegades, la contractació de diferents tipus d’assegurances per les entitats ve prescrita per conveni col·lectiu. En aquests casos, serà obligatori que les empreses contractin aquest tipus de pòlissa, evitant tenir-ne de fer front a sancions administratives.

En qualsevol cas, una cosa és clara: la contractació de l’assegurança de vida no és sinó una eina per assegurar l’element empresarial més valuós de qualsevol entitat, els treballadors de la mateixa.

 

Quins avantatges té per a una empresa l’assegurança de vida

Són moltes les empreses que decideixen contractar aquest tipus d’assegurances pels molts beneficis amb què aquesta pràctica compta.

La contractació d’una assegurança de vida col·lectiva constitueix l’anomenada retribució flexible o salari en espècie dels treballadors.

Així, doncs, comporta una sèrie d’avantatges tant per als treballadors com per a l’entitat. Són les següents:

  • Augment de la productivitat dels treballadors: en sentir-se més i més ben valorats, els treballadors tenen més rendiment, cosa que redunda positivament en la qualitat de l’ambient laboral i en els beneficis que obtindrà l’empresa.
  • Major compromís dels treballadors: aquest tipus de retribució afavoreix que els treballadors se sentin part de l’entitat, fent els seus valors empresarials i, per tant, fent seus i treballant per aconseguir els objectius de l’empresa.
  • Deduccions fiscals: En les assegurances de vida col·lectiva, la prima abonada per l’empresa es dedueix íntegrament a l’impost de societats de l’empresa que contracta aquesta pòlissa en imputar-se als empleats assegurats.
  • Així mateix, de cara a Hisenda, la prima imputada a l’empleat es considera com a rendiments del treball.
  • Menor cost per a l’empresa: quan l’empresa contracta una assegurança de vida col·lectiva aconsegueix deduir aquesta despesa a l’impost de societats, com un concepte salarial, però en no haver de cotitzar a la seguretat social o pagar irpf pagarà menys del que costaria aquest mateix import en un augment de sou.
  • Menor cost per al treballador: Tenen un cost molt menor que el cost que tenen al mercat, per la qual cosa el treballador podrà accedir a aquest tipus d’assegurances per un preu molt menor.

Sens dubte, la contractació d’una assegurança de vida col·lectiva per a empreses té multitud d’avantatges tant per a l’entitat com per als treballadors, i és una opció magnífica per estalviar diners i retenir el talent a l’organització empresarial.

 

T’agradaria trobar el millor espai per la teva empresa? No dubtis a contactar amb nosaltres!

També et pot interesar: Sales per hores: La nova fórmula d’èxit de les empreses de formació

Pin It on Pinterest

Share This